Nieuws
 
04 oktober 2023

Kinderboekenweek 2023

By my thús...it thema fan de Fryske berneboekewike op de Librije! Lêzen fine we altyd wichtich, mar yn de berneboekewike bestede we hjir altyd ekstra oandacht oan...Hjoed wie de iepening mei in dûns troch froulju út groep 8 en in toanielstikje fan learkrêften.

Preview foto
'Bij mij thuis'...het thema van de Friese Kinderboekenweek op de Librije. Lezen vinden we altijd belangrijk maar tijdens de Kinderboekenweek besteden we er altijd extra aandacht aan! Vandaag was de opening met een dansje door meiden uit groep 8 en een toneelstukje door leerkrachten.