Ouderbetrokkenheid
 
De meeste tijd brengt uw kind door in de klas onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Er zijn ook diverse momenten dat wij de ouders/verzorgers informeren of dat de ouders/verzorgers in de gelegenheid worden gesteld om vragen of informatie met de school te delen. Ook worden de ouders/verzorgers uitgenodigd bij diverse vieringen en presentaties of dat wordt gevraagd om een actieve bijdrage te leveren.

 

Ouderportaal

Vrijwel alle informatie die wij gedurende het schooljaar verstrekken, ontvangt u digitaal via het beveiligde ouder-app. We hebben gekozen voor de SocialSchools app. Dit platform voldoet aan de AVG-eisen. 

 

U kunt het ouderportaal benaderen via de app die u kunt downloaden op smartphone of tablet, via een link binnen uw e-mail of door in te loggen via de website van . 

 

Nadat uw kind is gestart op De Librije, ontvangt u een brief met informatie waarmee u uzelf kunt aanmelden bij SocialSchools. Hier staat ook beschreven hoe u de app kunt downloaden en installeren.

 

Persoonlijk contact

Iedere dag zijn de leerkrachten 10 minuten voor de aanvang van de lessen in het lokaal aanwezig. Dit biedt u als ouders de mogelijkheid voor een kort gesprek of mededeling aan de leerkracht of het maken van een afspraak. U kunt natuurlijk ook direct na schooltijd binnenlopen om de leerkracht te spreken.

 

Als u merkt dat uw kind problemen ervaart op school vragen we u om direct contact op te nemen met de leerkracht. Samen kunnen we dan kijken wat de reden daarvan is en welke actie we ondernemen ter verbetering van de situatie.

 

Als er tijdens de les iets gebeurd is wat niet kan wachten tot een formeel moment, dan kan het ook zijn dat de leerkracht u even opzoekt na schooltijd op het schoolplein om deze informatie over te dragen.

 

Informatieavonden 

Elk jaar organiseren de leerkracht(en) van de groepen 1, 3 en 8 aan het begin van het schooljaar een informatieavond. De leerkrachten informeren u dan over het programma en de werkwijze in de groep van uw kind. U krijgt dan ook de gelegenheid om het leermateriaal van uw kind te bekijken. 

 

Voor de ouders en de leerlingen van groep 8 is in oktober nog een extra informatieavond over het voortgezet onderwijs. Er wordt dan informatie gegeven over het traject om te komen tot het advies voor het voortgezet onderwijs en de keuze voor een school. Daarna geven enkele scholen van het voortgezet onderwijs uit de omgeving voorlichting over hun school op De Librije.

 

Huisbezoeken 

De leerkracht van groep 1 legt binnen 6 tot 8 weken na instroom een huisbezoek af, waarbij nadere gegevens uit het gezin worden verzameld, om tot een zo goed mogelijk afstemming te komen.

 

Ouders kunnen zo vanuit hun eigen veilige situatie hun visie op het kind geven en aangeven wat hun verwachtingen richting school zijn.

 

Voortgangs- en adviesgesprekken

In januari en in juni/juli worden met de ouders/verzorgers gesprekken gehouden over de voortgang van hun kinderen uit de groepen 1 t/m 7. Dit noemen wij de 10-minuten gesprekken. De ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 worden in november en februari op school uitgenodigd voor een gesprek over de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. 

 

In april is nog een facultatief gesprek waarbij of de school de ouders/ verzorgers uitnodigen of de ouders/verzorgers zichzelf uitnodigen om iets te bespreken over de voortgang van hun kind.

 

In februari en op de laatste dag van het schooljaar krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Leerlingen van groep 1 en 2 krijgen alleen aan het einde van het schooljaar hun rapport mee. 

 

Ontmoetingsmomenten

Jaarlijks zijn er op De Librije diverse projecten en vieringen. De volgende activiteiten met gelegenheid tot elkaar ontmoeten staan standaard op ons programma:  

 

  • Kinderboekenweek en/of cultuurproject met een opening en/of een afsluiting.
  • De aankomst van Sinterklaas.
  • Kerst- en Paasvieringen afwisselend gehouden met ouders of met de klas.

 

Voor de ouders en familieleden van leerlingen van groep 8 wordt aan het einde van het schooljaar een musical opgevoerd door deze leerlingen.

 

Vrijwillige inzet

Ouders van leerlingen hebben zitting in het bestuur, de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van De Librije. Hiermee hebben ouders mede invloed op het beleid en de uitvoering van de gang van zaken op school. Deze vrijwillige functies vragen veel inzet van de betrokken ouders. Hebt u interesse voor een van deze functies, geef dit aan of stel u beschikbaar bij verkiezingen.

 

Naast de bovenstaande formele ouderbetrokkenheid wordt uw hulp zeer gewaardeerd bij o.a. de volgende praktische zaken:

 

  • Bij lesactiviteiten op verzoek van de groepsleerkracht. 
  • Thema aankleding in de school.
  • Bij het opknappen, reinigen en schoonmaken van spelmaterialen.
  • Begeleiding bij sportieve activiteiten en toernooien.

 

Financiële bijdrage

 

Vrijwillige ouderbijdrage schoolreis

Voor de kinderen die meegaan op schoolreis vraagt De Librije een vrijwillige kostendekkende bijdrage van de ouders. De school kent verder geen ouderbijdrage. Indien ouders/verzorgers geen financiële mogelijkheden hebben om de schoolreis te betalen kunnen zij terecht bij de gemeente Opsterland.

 

Zending

Op maandagochtend kunnen de kinderen geld voor de 'zending' geven. Dit mag, dit hoeft niet. Dit geld wordt besteed aan goede doelen, meestal incidentele projecten, vaak afhankelijk van de actualiteit.