Onderwijskundige Aanpak
 
Voor goed onderwijs gebruiken wij moderne hulpmiddelen, goed opgeleide docenten en een prettig gebouw. Maar er is meer nodig:

 

  • Continue observatie van de leerlingen
  • Individuele begeleiding als dat nodig blijkt
  • Aandacht voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben
  • Aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden
  • Omgaan met pesten
  • Zorgen voor een sociaal veilig klimaat

 

Onderwijsbehoefte

Vierjarigen die groep 1 binnenstappen, zijn heel verschillend. Iedereen heeft een eigen achtergrond, verschillende ervaringen opgedaan, eigen capaciteiten en interesses.

 

Een kenmerk van de kleuter is dat zijn ontwikkeling erg sprongsgewijs gaat. Hierdoor is gericht observeren erg belangrijk om aansluiting te krijgen bij de ontwikkelingsfase van de leerling. We doen dit met behulp het kleutervolgsysteem: De Leerlijnen Kleuters van Parnassys.

 

Een schooldag in groep 1 en 2 begint altijd in de kring. De dagindeling kent zoveel mogelijk een vast ritme. Tijdens de speel- en werklessen bieden wij materialen aan waar ze op dat moment behoefte aan hebben en die hun uitdagen om een volgend stapje in hun ontwikkeling te maken. We werken daarbij volgens thema's.

 

In groep 2 worden vooral de ontwikkelingsaspecten: leesvoorwaarden, rekenvoorwaarden, motoriek en de sociale ontwikkeling geobserveerd. Hierdoor kan worden gezien of een kind toe is aan het leren lezen, rekenen en schrijven.

 

De onderwijsbehoeften van de leerlingen blijven ook in de hogere groepen verschillend. Het ene kind kan volstaan met de gegeven klassikale uitleg. Het andere kind heeft behoefte aan extra uitleg. Weer andere kinderen willen graag extra uitdaging of verdieping. Hier wordt door de school op ingespeeld door de kinderen volgens deze behoefte in te delen in instructiegroepen.

 

Passend onderwijs

Voor leerlingen die structureel meer ondersteuning nodig hebben, wordt een 'passend onderwijs arrangement' uitgewerkt. Hiervoor wordt een ondersteuningsteam samengesteld bestaande uit de ouders/verzorgers, de groepsleerkracht, de IB-er, de Orthopedagoog van 'De Stipe' en eventuele externe deskundigen.

 

Dit ondersteuningsteam brengt de situatie zo goed mogelijk in kaart en onderzoekt de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De medewerkers van 'De Stipe' worden in de scholen ingezet bij het diagnosticeren en organiseren van de extra ondersteuning. Daarbij vormt afstemming van het onderwijs op de onderwijsleersituatie en het handelen van de leerkracht op de onderwijsbehoeften van het kind het uitgangspunt.

 

Aanbod extra leerstof

Kinderen die qua leerstof extra uitdaging nodig hebben, krijgen bij ons op school voldoende mogelijkheden om zich te kunnen blijven ontwikkelen en uitdagen. We kiezen in ons beleid daarbij voor verbreding en verdieping van het onderwijsaanbod. We vinden het van groot belang dat ook deze kinderen goed in de groep kunnen blijven functioneren.

 

Toetsen

Wij nemen verschillende soorten toetsen af. We maken hierbij een onderscheid tussen methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen.

 

Bij de methode gebonden toetsen wordt de aangeboden leerstof van de afgelopen 3 á 4 weken uit de methode getoetst. Methode gebonden toetsen helpen de leerkrachten om te bepalen of de instructie voldoende is geweest en of extra uitdaging of ondersteuning nodig is. 

 

De niet-methode gebonden toetsen worden tweemaal per schooljaar afgenomen. Deze landelijke toetsen worden door de school gebruikt om vast te stellen hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten. We gebruiken hiervoor het Boom Leerlingvolgsysteem (BOOM LVS). 

 

Daarnaast nemen we vanaf groep 4 ook de Niet schoolse cognitieve capaciteiten toets (NSCCT) van het onderzoeksinstituut van de Universiteit Groningen af. De NSCCT is een instrument waarmee het leervermogen van elk kind gemeten kan worden. Dit vertalen we vervolgens in een verwachtingsprofiel. Voor meer informatie kunt u de ouderbrief van de NSCCT downloaden.

 

In groep 8 wordt het verkeersonderwijs afgesloten met het jeugdverkeersexamen. Tevens maakt groep 8 ook de verplichte doorstroomtoets van IEP.

 

Sociale vaardigheden

We streven ernaar dat elk kind zich thuis voelt op De Librije. We zorgen voor een ongedwongen sfeer, zodat ieder tot zijn recht kan komen. We willen samen bouwen aan respect en vertrouwen.

 

Om dit te bereiken gebruikt De Librije de aanpak van Fides. Middels deze aanpak werkt De Librije met de leerlingen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden. Hierdoor  durven en kunnen de leerlingen beter vertrouwen op hun eigen mogelijkheden.

 

De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse "symbolen". Meer inhoudelijke informatie vindt u op de website fidesnoord.

 

 

Vragenlijst Sociale Veiligheid

Ieder jaar nemen we de vragenlijst Sociale Veiligheid af bij de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Na bestudering van de uitkomsten, worden actiepunten uitgezet indien de scores lager zijn dan de door ons zelf opgestelde (hoge) norm.