Ziekte en Verlof
 

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school komt, willen wij dat graag op tijd weten. Ziekmeldingen kunt u als ouders/verzorgers telefonisch doorgeven of persoonlijk melden aan de leerkracht. Dit mag niet per e-mail. 

 

Het is daarbij belangrijk dat we voor de aanvang van de lessen op de hoogte worden gesteld dat uw kind ziek is. En wel op de onderstaande tijdstippen: 

 

's morgens  van 8:00 tot 8:25 uur                                                                                                    

 

Als een kind niet wordt afgemeld, maken we ons ongerust. We nemen in dat geval voor 10:00 uur contact met u op om de oorzaak van de afwezigheid te achterhalen.

 

Uw kind kan ook tijdens schooluren ziek worden. Wij proberen u dan telefonisch te bereiken.

 

Indien medische hulp noodzakelijk is, schakelen wij meteen een arts in. Wanneer we u als ouders/verzorgers niet direct kunnen bereiken, zorgt de school voor de noodzakelijke begeleiding van uw kind bij het artsbezoek.

 

Korte absentie

Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd kortdurend een afspraak heeft bij een arts, logopedist, etc. Dit moet u als ouder melden aan de leerkracht of telefonisch aan school.

Als uw kind vier of vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week thuisblijven, in overleg met de school.

 

Verlofaanvraag

Er kunnen redenen zijn dat u als ouder/verzorger vrij wilt vragen voor uw kind vanwege een bijzondere gebeurtenis. Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen, moet u dit verlof schriftelijk aanvragen bij de directie van de school.

 

Dit kan door het formulier verlofaanvraag in te vullen. U ontvangt een reactie via mail. Bij een eventuele afwijzing, wordt de reden vermeld.

 

Geoorloofde redenen om verlof aan te vragen zijn:

 

Belangrijke gebeurtenissen

Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit.  

 

Religieuze feesten

Voor sommige religieuze feesten kan verlof worden aangevraagd.

 

Vakanties

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven. Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken. Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor u niet mogelijk is. 

 

Is uw kind vier jaar?

Dan is het niet leerplichtig en worden de verlofregels soepeler toegepast. Bij verlof graag wel de leerkracht op de hoogte stellen.