Vakken
 
Natuurlijk zorgt De Librije dat alle verplichte vakken ruimschoots aan bod komen. Bij De Librije is ook Godsdienstles een verplicht vak. 

 

De Librije biedt daarnaast de volgende bijzondere lessen aan voor alle leerlingen.

  • Schaken (in groep 5)
  • Kennismaking met diverse muziekinstrumenten
  • Muziekimpuls schoolorkest met saxofoons, koperblaasinstrumenten en slagwerk
  • Drama en theaterlessen met als thema: "hoe ga je met elkaar om"
  • ICT (dagelijks computergebruik, programmeren, office 365, mediawijsheid)

 

Ook heeft De Librije bijzonder veel aandacht voor culturele activiteiten.

 

Natuurlijk gaan de leerlingen elk jaar op schoolreisje, gezamenlijk in de bus. Groep 7 en 8 gaan op schoolkamp.

 

Godsdienstles

De dag begint op De Librije met gebed, er worden christelijke liederen gezongen. Ook wordt een Bijbelverhaal verteld. 

 

We maken gebruik van de methodiek Kind op maandag waarbij gewerkt wordt met een weekthema. De methodiek biedt lesideeën om de verhalen dicht bij de belevingswereld van het kind te brengen.

 

Nederlands

Het vak Nederlands omvat vijf gebieden: taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven.

 

We maken hierbij gebruik van de methoden veilig leren lezentaal op maatlekker lezengrip op lezenspelling op maatpennenstreken en schrijven in de basisschool.

 

De Librije is definitief overgestapt naar het schrijven in blokletters/losse letters. We streven naar een goed leesbaar en verzorgd handschrift.

 

 

Engels

In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de kinderen 30 tot 45 minuten per week les in de Engelse taal. Onze doelstelling is dat de kinderen zich communicatief redelijk kunnen redden in een Engelstalige omgeving. We gebruiken voor Engels de methode Take it easy van Noordhof uitgevers.

Frysk

Alle groepen krijgen wekelijks een half uur les in de Friese taal. Onze doelstelling is dat de kinderen minimaal de taal leren verstaan en waarderen. Het Fries kan tijdens een andere les ook als voertaal worden gebruikt. We gebruiken de nieuwe digitale methodiek spoar 8 als rode draad voor de lessen. 

Rekenen

Vanaf groep 3 werken we met de rekenmethode Wereld in Getallen (versie 5). Als aanvulling hierop wordt tevens de methode met sprongen vooruit aangeboden. Met deze methode wordt het kind spelenderwijs en interactief uitgedaagd.

Om het inzichtelijk denken extra te stimuleren, bieden wij de leerlingen schaaklessen aan in groep 5. De lessen worden verzorgd door een schaakmeester. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om mee te doen met schaaktoernooien.

 

Wereldoriëntatie

In alle groepen krijgen de vakgebieden natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeersonderwijs ruime aandacht in het lesprogramma.

 

In de onderbouw wordt gewerkt vanuit een thema. In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van de methoden Argus Clou en Wijzer!.

 

 

Voor het aanleren van de topografie van Nederland, Europa en de Wereld werkt de leerling zelfstandig en op eigen niveau aan de hand van opdrachtkaarten.  

 

Techniek

In de onderbouw wordt gespeeld met allerlei bouwmateriaal zoals blokken, Lego en Constructa. Er is ook materiaal voor de andere groepen in school aanwezig, zodat ook oudere leerlingen technische constructies kunnen gaan maken.  

 

In de laatste jaren zijn veel nieuwe materialen aangeschaft voor het techniek-onderwijs. In samenwerking met de Burgemeester Harmsmaschool krijgt groep 8 een serie technieklessen van de docenten van deze school voor voortgezet onderwijs in Gorredijk. 

 

ICT

Er wordt in Nederland veel gedaan om kinderen te motiveren voor techniek, maar daarbij gaan we over het algemeen voorbij aan een voor de toekomst belangrijkste vorm van techniek, namelijk ICT. De hoogste groepen willen we enthousiast maken voor dit  vakgebied onder andere door hen te laten deelnemen aan het internationale project The Hour of Code. 

 

Al vanaf groep 1 werken de kinderen van De Librije dagelijks met computers en tablets. In groep 5 starten we met het geheel zelfstandig werken met een laptop. In de midden- en bovenbouw leren ze in de ICT lessen werken met onder meer Office365 software, internet browsers en tekensoftware.

 

Er wordt in samenwerking met de bibliotheek in de midden- bovenbouw aandacht besteed aan mediawijsheid en sociale media. 

 

Kunstzinnige oriëntatie

Kunst & Cultuureducatie op school vinden wij belangrijk, omdat het verbeelden ieder mens verrijkt. Alle kinderen laten we actief kennis maken met beeldende kunsten, dans, drama en muziek. Ze leren hun eigen kwaliteiten ontdekken en waar mogelijk verder uit te bouwen.

 

Leerlingen leren met elkaar (soms groepsoverstijgend) samenwerken, geduld te betrachten en positieve waardering te geven aan anderen. Dit gaat samen met veel werkplezier en bevordert de goede sfeer op school.

 

De muziekschool verzorgt voor groep 5 de instrumentele muzikale vorming. De kinderen krijgen les op verschillende muziekinstrumenten. In groep 6 wordt deze kennismaking voortgezet in een ander muziekaanbod.

 

We geven de leerlingen een divers cultuuraanbod middels tentoonstellingen, voorstellingen, musea, schrijver in de school, etc.

 

We geven de kinderen ook ruimschoots de kans om zelf actief deel te nemen aan culturele activiteiten en zich te presenteren op een 'podium' tijdens diverse vieringen en projecten.

 

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs in de kleutergroepen bestaat uit spellessen en kleutergym in het speellokaal. Bij goed weer wordt buiten op het schoolplein gespeeld.

 

Vanaf groep 3 worden de bewegingslessen gegeven in de sporthal van de Skâns en bij goed weer buiten in het park bij school of op het schoolplein. De kinderen gaan lopend naar de Skâns. 

 

Naast de gymlessen kunnen de leerkrachten 5 minuten per dag voor extra beweging inzetten, als zogenaamde bewegingsinterventie.

 

De kinderen worden ook in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan diverse sporttoernooien.

 

Het bewegingsonderwijs wordt wekelijks ondersteund door een buurtsportcoach van Team FRL Opsterland