Protocollen en Beleid
 
Ondanks alle inspanningen van school om De Librije voor iedereen een fijne school te laten zijn, kan het voorkomen dat er ongewenst gedrag is of dat de veiligheid in het geding is. 

 

Het uitgangspunt is echter een oplossingsgerichte werkwijze die gericht is op een positieve houding van alle betrokken partijen.

 

Hoe wij dat willen bereiken en wat onze aanpak daarin is, staat beschreven in onze schoolregels, gedragsprotocol en veiligheidsbeleidsplan.

 

Schoolregels

Binnen De Librije hanteren we de volgende schoolregels:

 

  • We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort.
  • We zorgen voor een positieve en veilige sfeer op school.
  • We geven elkaar de ruimte om te groeien. 
  • We zorgen goed voor onszelf en voor elkaar.
  • We zorgen goed voor onze eigen spullen en die van een ander.
  • Meningsverschillen lossen we pratend op.
  • Als we een probleem niet samen kunnen oplossen dan vragen we de meester/juf om hulp.
  • We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken.

 

Hiernaast blijft ruimte voor groepsspecifieke regels die samen met de groep opgesteld worden en niet in tegenstelling met de basisgedragsregels zijn.

 

We houden elkaar aan de opgestelde regels en zorgen ervoor dat we samen met de kinderen die verantwoordelijkheid dragen.

 

Gedragsprotocol

Het gedragsprotocol geeft ons richtlijnen om eenduidigheid te krijgen in het omgaan met elkaar op De Librije. Ook beschrijft dit protocol wat als ongewenst gedrag wordt gezien. De groepen worden nadrukkelijk betrokken in de handhaving en bespreking van incidenten. 

 

Veiligheidsbeleidsplan

In december 2018 is het veiligheidsbeleidsplan voor De Librije vastgesteld. Dit plan voorziet in een aantal handreikingen en afspraken om de veiligheid van alle betrokkenen bij onze school zoveel mogelijk te garanderen.

 

Dit beleid voorkomt niet alle calamiteiten en problemen, maar als er zich iets voordoet kunnen we doelgerichter optreden. Daarom is het van belang dat de inhoud van dit beleid voor ieder duidelijk is.