Klachten, Bezwaren en Rechten
 
Op de school wordt gewerkt volgens allerlei afspraken en protocollen. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen een werkwijze of besluit laat het weten. Wij zijn altijd bereid met u te praten.

 

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn er weleens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. We stellen het bijzonder op prijs dat u een eventueel geschilpunt rechtstreeks met ons opneemt om tot een oplossing te komen. We volgen daarbij het onderstaande stappenplan:

  1. In geval van onvrede met een bepaalde situatie of een meningsverschil met een leerkracht dient u zich in eerste instantie te wenden tot de betreffende leerkracht. 
  2. Komt u samen met de leerkracht niet tot een oplossing, dan kunt u samen het probleem voorleggen aan de directie.
  3. Brengt dit ook niet de gewenste oplossing dan wordt in overleg met het bestuur besproken hoe het geschil kan worden opgelost.
  4. Indien nodig, wordt een klacht doorverwezen naar de VCSO-klachtencommissie. Het bestuur heeft daartoe een klachtenregeling ondertekend.

Verder zijn er landelijke klachtencommissies waar ouders/verzorgers terecht kunnen.

 

Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten zoals handtastelijkheden, intimidaties, maar ook seksueel vernederende grappen, toespelingen en ongewenst beeldmateriaal worden op De Librije niet toegestaan.

 

Voor vragen kunt u in de eerste plaats altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directeur en/of het schoolbestuur.

 

Is er echter een probleem dat u niet rechtstreeks met de betrokkene kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersonen of externe vertrouwenspersoon.

 

Foto's en video's

In de loop van het schooljaar worden regelmatig foto’s gemaakt tijdens activiteiten. Deze foto's zijn terug te vinden in het beveiligde ouderportaal.

 

Enkele foto's worden op de openbare website geplaatst of gepubliceerd op papieren- of digitale nieuwsdragers zoals de schoolgids en nieuwsbrieven. Deze foto's worden gebruikt om een goede indruk te krijgen van de sfeer van de school.

 

Verder kunnen voor begeleiding van de leerkrachten ook video-opnames worden gemaakt. Deze opnames blijven strikt voor eigen gebruik binnen de school. 

 

Alle foto's of video's waarop uw kind herkenbaar in beeld is gebracht, worden alleen gebruikt met toestemming van de desbetreffende ouders/verzorgers.

 
De ouders kunnen deze toestemming verlenen en/of intrekken via Social Schools.

Toelichting bij toestemming publicatie beeldmateriaal.

 

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven via Social Schools.

 

Recht op inzage

Ouders/verzorgers kunnen een verzoek om inzage in het leerling dossier indienen bij de eigen groepsleerkracht. De Librije laat binnen vier weken de ouders/verzorgers schriftelijk of per e-mail weten hoe deze inzage wordt georganiseerd. 

 

Privacy beleid

In het document AVG-privacy toelichting ouders leest u meer gedetailleerde informatie.