Home

"Hij heeft u bekend gemaakt,
o mens, wat goed is en wat Jahwe van u
vraagt:
Niet anders dan recht te doen,
getrouwheid lief te hebben en
ootmoedig te wandelen met Uw God. " (Micha 6:8)


Het algemene doel van ons onderwijs is, vanuit onze christelijke levensovertuiging, samen met het kind, trachten de bijbelse normen te verstaan en ernaar te handelen in de omgang met elkaar en met de ander.

Door ons werken vanuit deze normen trachten we het kind zo te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid, dat het steeds beter in staat is en bereid is te bepalen, waar het zijn krachten wil inzetten om de algemene cultuuropdracht van de mens (nl. deze aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot welzijn van alle medeschepselen) op persoonlijke wijze gestalte te geven, daarbij zijn kritische zin t.a.v. wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen, en hem bereid te maken op te komen voor verdrukten en ontrechten, aan welke kant die zich ook bevinden.

Wij streven ernaar dat het kind zich opgenomen weet in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods rijk van liefde, in deze wereld te leven.

We trachten hierbij aan de kinderen over te dragen, dat je betrokkenheid toont:

  • door middel van samenwerking,
  • door zelf verantwoordelijk te zijn voor je gedrag,
  • door zelf beslissingen te nemen,
  • door er blijk van te geven dat je zelfdiscipline hebt,
  • door te laten zien dat je respect hebt voor andermans mening,
  • door gedrag, dat een positieve bijdrage aan de gemeenschap levert.

Op ‘De Librije’ zien wij als grote taak onze opdracht de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in onze maatschappij. Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol:

  • het aanleren van kennis en vaardigheden
  • een open houding ten opzichte van andere culturen en religies
  • veiligheid en sfeer

Dit proberen we te bereiken vanuit de volgende uitgangspunten:

‘De Librije’ gaat uit van een onderwijskundig model waarin een aantal technieken in vorderingengroepen worden aangeboden (bijvoorbeeld: technisch lezen en spelling), terwijl meer creatieve aspecten klassikaal en/of in werklessen aan de orde komen.

In het ontwikkelings- en prestatieniveau van de kinderen zijn dermate grote verschillen dat er binnen het systeem plaats ingeruimd wordt voor individuele begeleiding. Het budget voor ‘extra zorg’ op onze school wordt dan ook ingezet voor remedial teaching.

Als Protestants Christelijke school willen wij, op basis van wederzijds respect, openstaan voor kinderen en ouders met een andere culturele en/of religieuze achtergrond. Vanuit deze basis is er de kans elkaar te leren kennen en te begrijpen en daardoor, op positieve wijze, met elkaar om te gaan in onze multiculturele samenleving.

We vinden het erg belangrijk dat er in de omgang met elkaar een sfeer heerst, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we te bereiken door het maken van duidelijke regels en afspraken. En door aandacht te besteden aan het voorkomen en bestrijden van ‘pestgedrag’ en discriminatie. We hanteren hiervoor de gedragscodes zoals deze zijn vastgelegd in het veiligheidsbeleidsplan.

Een belangrijke opdracht voor kinderen en leerkrachten is dus ‘de zorg voor elkaar en de omgeving’ waarbij we onze visie samenvatten in het motto:

Samen bouwen aan respect en vertrouwen