Ouders

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad


OUDERS GEVRAAGD VOOR MR† -† 19 maart 2017

Wil je ook meedenken over het beleid van de school? Dat kan! De Medezeggenschapsraad (MR) zoekt een namelijk nieuwe kandidaat die de ouders van leerlingen op De Librije wil vertegenwoordigen.†

Zaken zoals,† de samenwerking met de andere christelijke scholen in Opsterland, de planning van vakanties, de wijze waarop kinderen met een ‘rugzakje’ extra hulp krijgen, hoe we rekening kunnen houden met de verwachtingen van ouders over de invulling van het onderwijs, wel of geen continurooster en communicatie tussen school en ouders, komen in de MR aan bod. Daarover geeft de MR namelijk advies aan het bestuur. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar om deze en andere zaken te bespreken.†

We zoeken een betrokken ouder die de komende drie jaar mee wil denken. Ben jij die betrokken ouder, stel je dan kandidaat voor de MR! Stuur je reactie naar Marijke Hakze (secretaris), email: mr@pcbs-librije.nl. Ook voor nadere in formatie kun je Marijke een mailtje sturen. Meer informatie over het werk van de MR vind je ook op de website van De Librije. Ga dan naar: http://www.pcbs-librije.nl/web/nl/MR.††

==========================================†

De MR en zijn achterban:

Op school behartigt de MR de belangen van ouders en personeel. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak, dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. Het creŽren van draagvlak voor te nemen besluiten is zeer van belang. De MR-leden vinden het belangrijk dat ouders en personeelsleden `hun` MR kunnen spreken over dingen die zij belangrijk vinden. De MR-leden hopen “in de wandelgangen” informatie te krijgen die nuttig kan zijn bij het MR-werk. Structurele geluiden verdienen het in de MR te worden besproken met de directie. Al dan niet kan dit leiden tot verbetermaatregelen op school.

Via de website van school kunnen geÔnteresseerden op de hoogte worden gebracht van allerlei vergaderstukken. Dit kan leiden tot aanwezigheid van die geÔnteresseerden bij de eerstvolgende vergadering, maar zeker tot een beter begrip voor de zaken die zijn besproken en besloten.

Hebt u ideeŽn hoe de MR-leden steeds meer ouders kunnen bereiken en/of helpen mail (mr@pcbs-librije.nl) het of zeg het ons. De MR leden willen graag iets voor u doen.

Voor een goede communicatie tussen MR en de achterban is het informele circuit dus evenzeer van belang als het meer formele.

De MR leden: Els Zijlstra, Joop van der Velde en Bonny Wouda namens het team.

Tineke Tamminga, Nanda Knipping en Johan Grijpstra namens de ouders.

----------------------------------------------

De MR heeft het jaarverslag over 2012 vastgesteld. Dit wordt integraal opgenomen in het bestuursverslag van de Vereniging voor PCO te Gorredijk e.o. U kunt nu al van dit verslag kennisnemen. Klik hier voor het jaarverslag.