Ouders


Wat doet de MR?                  


Meedenken en meebeslissen door ouders is een gewone zaak op scholen. Daardoor is het onderwijs (en met name de besluitvorming) democratischer en kunnen ouders ‘in de keuken’ van de school kijken. Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de 'Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)', die bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn.

De MR van De Librije bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het personeel. De MR wordt telkens voor een periode van 3 jaar gekozen. Leden zijn herkiesbaar. In de MR wordt onder andere gesproken over de budgetten die de school beschikbaar heeft voor personeel en leermiddelen, de arbeids- en leeromstandigheden binnen de school en het schoolplan, waarin bijvoorbeeld de onderwijskundige uitgangspunten van de school beschreven worden.

De adressen van de MR-leden kunt u opvragen bij de directie. Tenminste één maal per jaar doet de MR verslag van haar werk tijdens een ledenvergadering cq ouderavond. Voor vragen en opmerkingen kan de MR benaderd worden via e-mail mr@pcbs-librije.nl of door een van de leden te bellen of aan te spreken. Wilt u een punt plaatsen op de agenda, dit graag schriftelijk met toelichting aan de secretaris doorgeven.


functie   naam geleding   aftredend
 Voorzitter  Wietske Weis  ouders  2019
 Secretaris  Marijke Hakze  ouders  2018
   Marcel Hut  ouders  2020
    Judith Piersma  team  2020
   Wietske Geertsma  team  2018
   Bonny Wouda  team  2019