Informatie

Klachtenprocedure

Hieronder wordt de algemene informatie van het ministerie over het klachtrecht weergegeven. Daarna volgt de link naar de klachtenregeling(en) die op de Librije van toepassing zijn.

 


Hoe dien ik een klacht in over een basisschool?

Een klacht over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs kunt u indienen bij de leraar van uw kind of de directeur van de school. Wanneer u samen met meerdere ouders dezelfde klacht heeft, kunt u de klacht ook aan de schoolleiding voorleggen.

Klachtencommissie op school
Als een gesprek met de leraar of directeur geen oplossing biedt, kunt u met het schoolbestuur praten. Als dit onvoldoende resultaat oplevert kunt u terecht bij de klachtencommissie van de school. De procedure voor het indienen van een klacht en de interne en externe vertrouwenspersoon staan vermeld in de schoolgids.
De Librije is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Verus. De klachtencommissie moet uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen en binnen vier weken reageren. Als de klachtencommissie de klacht na onderzoek gegrond verklaart, volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. Vervolgens neemt het schoolbestuur maatregelen.

U heeft het recht om de klachtencommissie rechtstreeks te benaderen, dus zonder tussenkomst van de schoolleiding of het schoolbestuur. Het wordt wel aangeraden om de school te informeren, zodat deze beter in staat is om de klacht op te lossen. De klachtencommissie is bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en personeelsleden. U kunt een kopie van uw klacht of bezwaar sturen naar de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). De inspecteur kan hierdoor bij een schoolbezoek alerter zijn op problemen in de school.

Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Klachtenregeling
Elke school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft verplicht een klachtenregeling. Deze regeling garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten en geeft informatie over procedures en reactietermijnen. Scholen zijn verplicht om informatie over de klachtenprocedure op te nemen in de schoolgids, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn.

Meer informatie
Informatie over de klachtencommissie van de school vindt u in de schoolgids. Gegevens van de landelijke klachtencommissies staan op de website www.klachtencommissie.org. (website geschillencommissie)

Klik hier voor de klachtenregeling.

Klachtenregeling Librije