Informatie

Librije geen continurooster

 


Brief aan de ouders 

Beste ouders/verzorgers,

 

Op tal van scholen vindt een discussie plaats over het continurooster. Steeds meer scholen schakelen ook over op het continurooster. Ook bij pcbs de Librije is er onder ouders en leerkrachten discussie geweest over het continurooster en zijn er vragen gesteld richting MR, bestuur en directie. Vandaar dat het bestuur besloten heeft hierover een standpunt te bepalen om richting ouders en leerkrachten duidelijkheid te geven.

Het bestuur heeft samen met de MR een onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het continurooster. De geluiden over het continurooster lijken overwegend positief. Toch blijkt dat er naast voordelen ook duidelijke nadelen zijn, maar dat er bovendien ook nog veel onduidelijk is. Een belangrijk aspect wat nog onduidelijk is, is het effect van een continurooster op de leerprestaties van de leerlingen. En bij pcbs de Librije vinden wij dat bij onderwijskundige veranderingen de toegevoegde waarde ten aanzien van de prestaties van de leerlingen voorop moet staan. De effecten op leerprestaties worden nu ook onderzocht en het bestuur heeft daarom met instemming van de MR, besloten om voorlopig geen continurooster in te voeren. Over drie jaar willen we deze beslissing evalueren. Het bestuur zal de ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten houden, mochten deze ontwikkelingen zodanig van aard zijn dan zullen we alsnog ons besluit heroverwegen.

Een ander belangrijk argument om nu geen continurooster in te voeren, is dat de Librije eigenlijk voor mensen die dat willen al een soort continurooster aanbiedt. Door gebruik te maken van de tussenschoolse opvang kunnen kinderen de hele dag op school worden opgevangen. Dat is nu echter vrijwillig. Door het continurooster in te voeren, wordt dat voor alle ouders en kinderen verplicht. Dat willen we alleen doen, als dat echt te gunste van de kinderen is. Het onderzoek daarover willen we dus afwachten.

We willen graag onze visie op het continurooster met u delen en houden daarom een inloopavond op woensdag 29 oktober vanaf 20:00 tot 21:00 uur. Bij deze avond zullen leden van het bestuur en de MR aanwezig zijn om vragen over het continurooster te beantwoorden. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, wilt u dit dan melden door een email naar secretaris@pcbs-librije.nl , graag met vermelding van de vraag of opmerking die u wilt maken.”

Met vriendelijke groet,

Martin van Dijk, secretaris VPCO Gorredijk e.o. 

p.s. Er zijn geen ouders die van de inloopavond gebruik hebben gemaakt.